مستقر در ماه

روز شلوارها

دوشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱ ب.ظ

او آنقدر خسته بود که هنگام ورق زدن سالنامه، وقتی چشمش به پایین برگه خورد، روز شوراها را خواند: روز شلوارها.